Jane Thurston, Arturo, Marjorie Stuart, Moi-Miller

1993 DRAGON Award - Moi Yo Miller and Arturo Montes